top of page

"ראויה השמחה כאשר יש מציאות שלימה ואין לך מציאות שלימה מנישואי חתן וכלה" המהר"ל

הדרכת כלה וזוגות

מזל טוב כלה יקרה,
אני מזמינה אותך לחוות חוויה רוחנית מיוחדת במינה שתחבר אותך לעצמך ולזוגיות שנבנית ממבט רוחני והלכתי ומתוך העצמה נשית בבית היהודי.
אצלי תרגישי הכי בנוח ותוכלי להכיר עולם חדש של הלכה, אהבה ושלום בית.

אני מאמינה שההדרכה לפני החתונה יכולה להפוך מעוד משימה ברשימת ההכנות לחוויה רוחנית מיוחדת בה תוכלי להכיר ברצונות שלך כרעיה ואישה לאיש.
הכל בצורה רגישה ופתוחה, בשמחה ומתוך העצמה נשית ואמונה ואהבת השם.
נכון שאת יודעת הכול ואף אחד לא מתכוון להיכנס לחדרי החדרים שלכם, אבל בחרתם להתחתן כדת משה וישראל תהיי חייבת לטבול במקווה טהרה.
על מנת שתגיעי למקווה מוכנה ותדעי מה זה מקווה, איך מתכוננים, מה מותר ומה אסור ומתי? מלמדת בצורה מעמיקה את ההלכות, אך יחד עם זאת, מכינה אותך גם בפן האישי לעולם הנישואים שכן אני גם יועצת זוגית ועל הזוגיות אני מדברת לא מעט.

הכל בפתיחות מלאה על כל הנושאים.
זמינה ונותנת מענה לפני החתונה וגם לאחריה.
נותנת שירות גם בנושאים הלכתיים תוך הפנייה לאנשי מקצוע המתאימים.
אם את גרה רחוק ועייפה ומותשת מהכנות החתונה, נוכל להיפגש באמצעות

סקייפ, זום וכו'.

מפגש חוויתי באוירה אינטימית בלי לצאת מהבית!  

שרה סרור - הדרכת כלות וזוגות.

ברכת כלה

ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו.

ויבן ה' אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה

ויביאה אל האדם ויברך אותם אלוקים ויאמר להם:

"פרו ורבו ומלאו את הארץ".

 רבונו של עולם, הריני באה לפניך בשמחה רבה

להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה,

וזיכיתני ביום הזה להינשא ל:(פלוני בן פלונית)

ישמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתני על ידי עבדיך החכמים

שביום חופה מוחלים לכל העוונות.

הנה כי כן, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי

נגד עצתך הטובה ועל כל מה שקיצרתי בעבודתך,

ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה

לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת

מכאן והלאה תמיד.

- אבינו שבשמים -

אני, הניצבת לפניך היום, מוכנה להינשא ל:(פלוני בן פלונית)

בקדושה ובטהרה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות.

יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמי,

בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים

נגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב.

"שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"

אמן כן יהי רצון

bottom of page